Általános Szerződési Feltételek

 

1. AZ ÁSZF CÉLJA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Forceps Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://gyogyline.hu/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül.

 

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:

Forceps Korlátolt Felelősségű Társaság

Weboldal:

https://gyogyline.hu/

Cégjegyzékszám:

01-09-885277

Székhely:

1086 Budapest, Teleki tér 5.

Adószám:

14023310-2-42

E-mail:

gyogyline@gyogyline.hu

Telefonszám:

+36 1 3131-614, +36 1 630-3496

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1.      A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül a legtöbb regisztráció nélkül is igénybe vehető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötöttek, melyre a nyereményjátékokban résztvevő Ügyfél jogosult.

3.2.      A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3.      Az Ügyfél a megrendelés leadását követően a megrendelését a szerződés megkötéséig egyoldalúan és következmény nélkül módosíthatja, illetve a szerződéstől elállhat. Erre e-mailen keresztül, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött jognyilatkozattal van lehetőség. Felek között a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján - írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés (Ügyfél által küldött megrendelést valamint az azt visszaigazoló e-mail) és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.      A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek keretében az Ügyfeleknek lehetőségük van közel 7 ezer fajta az egészség helyreállítását és megőrzését segítő termék megrendelésére és megvásárlására.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1.      A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2.      A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes- és ügyféladatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3.      Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a korábban megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat.

5.4.      A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5.      Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség Ügyfelet terheli.

6. MEGRENDELÉS

6.1.      Az egyes termékek megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott csomagot az arra történő kattintást (kiválasztást) követően megjelenő, a csomag részletes leírását tartalmazó oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekinteni, valamint az egyes előfizetési csomagokhoz kapcsolódó paramétereket (mint például az előfizetés időtartamát vagy a rövid bemutatkozás szövegét) megadni és módosítani a Honlap jobb oldalán található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma akár törölhető is („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Honlapra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően Ügyfél megadja a számlázási adatait. Amennyiben Ügyfél minden szükséges (Honlapon megjelölt és igényelt) adatot megadott, akkor a „Tovább ” gombra kattintva választani tud, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének ellenértékét, illetve a szállítás módját is meghatározhatja. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább” gombra kattintva – még a megrendelés feladása előtt - egy összegző oldalon ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

6.2.      A megrendelés feladására a „Rendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.3.      A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) van feltüntetve. A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1.      Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt előfizetési csomag megnevezését, tartalmát, az előfizetői csomag díját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2.      E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről - amennyiben ezt a visszaigazoló e-mail kifejezetten tartalmazza - az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

8.3.      Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4.      Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1.      Az Ügyfél megrendelését banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, készpénzes fizetéssel, vagy utánvéttel egyenlítheti ki. A Szolgáltató banki átutalás esetén az előfizetési csomag feltüntetett árához képest 10 %-os költségtöbbletet számol fel a szükséges adminisztrációval együtt járó költségek fedezése céljából. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” menüpont tartalmazza.

9.2.      A Szolgáltató sms-üzenetben értesíti az Ügyfelet, ha az Ügyfél által megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, és az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően aktiválja az előfizetési csomagot.

9.3.      A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára az elektronikus számlát.

10. FELELŐSSÉG

10.1.    Szolgáltató az Ügyfelek szellemi tulajdona körébe tartozó védjegyet, más megjelölést, szerzői művet nem használ fel és nem tesz közzé. Mindezek ellenére véletlenül közzétett, az Ügyfél 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2.    A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei - Honlap által vagy útján - megvalósított jogsértéseiért.

10.3.    A Szolgáltató Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.4.    Az Ügyfél által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 10.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett előfizetői díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 10.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – az Ügyfelet határidő tűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint - módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot az előfizetési díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.

10.5.    A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6.    Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. és 10.4. pontban foglaltak szerint.

11. SZELLEMI TULAJDON

11.1.    A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2.    A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

11.4. A vonatkozó jogszabályok értelmében jelen webáruházban csak olyan vény nélkül is kiadható gyógyszerek/termékek kerülnek forgalmazásra, melyek támogatásban nem részesülnek.


12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1.    A Honlapon történő regisztráció és megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2.    A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

12.3.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

 

2019.10.01.